เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 

Smart Air VM_03

หลักการประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศ

    ภาพแสดงการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศในสภาวะคงตัวที่อัตราไหลของสารทำความเย็นมีค่าคงที่

 

ภาพแสดง Pressure-Enthalpy ของระบบเครื่องปรับอากาศ

            จาก P-h Diagram จะเห็นได้ว่าหากระบบของสารทำความเย็นลดความดันทางด้านสูงลงและเพิ่มความดันทางด้านต่ำขึ้นจะมีผลให้พลังงานที่ใช้โดยคอมเพรสเซอร์ลดลง ส่งผลให้ค่า COP (Coefficient Of Performance)สูงขึ้น

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์กับความสามารถทำความเย็น

 

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์กับกำลังไฟฟ้าที่ใช้

 

 

                        กราฟแสดงความสัมพันธ์ของความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์กับอัตราส่วนความสามารถทำความเย็นต่อกำลังไฟฟ้าที่ใช้

            จากกราฟแสดงความสัมพันธ์กับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ที่แปรผันตรงกับอัตราไหลของสารทำความเย็น (Refrigerant Flow Rate) ที่สรุปได้ว่าหากอัตราไหลของสารทำความเย็นลดลงค่า EER (Energy Efficincy Ratio) จะเพิ่มขึ้น เมื่อเฉลี่ยพื้นที่ใต้ curve จะมีค่าการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้โดยคอมเพรสเซอร์ประมาณ 30%

click สำหรับรายละเอียดการควบคุม single phase compressor

click สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของคนเป็นโรคหอบหืดl

click สำหรับแสดงการควบคุมอุณหภูมิของห้องเปรียบเทียบ

click เพื่อแสดงการติดตั้งกับเครื่องปรับอากาศเก่าและแสดงเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์

Go back